Menü
Hírek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2018. január 29. hétfő, 15:55

 

 

 

 

 

LYÁZATI FELHÍS

Ügyveze igazgatói állás betöltésére

 

 

 

Az Ercsi róbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése pályázatot hirdet ügyvezető igazgatói állás betölsére a gyógyintézetek vezetőjének  é vezető-helyetteseinek  képesítési   követelményeiről,  valamint    vezetői megbízás betöltése érdekében krt pályázat részletes eljárási szabályail 13/2002 (III.28.) EüM. rendelet, valamint a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, továbbá a polgári törvénynyvről szóló 2013 évi V. törvény (a  továbbiakban:  Ptk.),  valamint  a  munka  törvénynyvéről szóló  2012.  évi  I.  törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján és szerint:

 

az  Ercsi  róbeteg-szakellátó     Egészségügyi  Központ  Közhasznú  Nonprofit  Kft. (2451 Ercsi, Esze Tamás u.14.) ügyvezető igazgató munkakönek (intézményvezetői beosztásának) munkaviszony keretében törté betöltésére.

 

1. Az ügyvezető igazgató a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság inyításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatásköbe.

 

2. Az ügyvezető igazgató feletti munkáltatói jogok: a taggyűlés hatásköbe tartozik az ügyvezető munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, munkabérének, más személyi juttatásainak megállapításával és módosításával, munkájának értékelésével kapcsolatos, továbbá jogszabály vagy a társasági szerződés által meghatározott minden döntés.

 

3. A munkakör megnevezése: ügyvezető igazgató (az Mt. 208. §-a alapján)

 

 

4. A beosztás megnevese: intézményvezető

 

 

5. A jogviszony időtartama: 5 év határozott ire szól, 3 hónap próbai kitésével.

 

 

6. A munkakör betölsének legkorábbi időpontja: 2018. május 1.

 

 

7. Az ügyvezető igazgató feladatai különösen: A gazdasági társasági formában működő intézmény   telje munkaidőbe történő   vezetése képviselete Enne keretében,   a jogszabályi előírások megtartásával és a gazdasági társaság létesítő okiratában, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SzMSz) meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és ellerzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellerzi, hogy az intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak, pénzügyi, egészségügyi és más szakmai előísoknak megfelelően, határire és az intézmény érdekeinek megfelelően, a betegségek megelőzése és a betegek, betegségek gyógyítása érdekében teljeljenek. Az intézmény munkavállalói feletti munkáltatói jogok


 

 

gyakorlása mellett a szakellátás biztosítása érdekében megbízza a szakorvosokat és folyamatosan ellenőrzi a megbízási szerződésekben foglaltak betartását, távollétük esetén gondoskodik helyettesítésükről.

 

 

8. A munkakör st képező, illetve a vezetői megzással járó egyéb feladatok különösen:

 

- az  intézmény vezetése, szakmai és  gazdasági működésének tervezése, szervezése, ellerzése,

 

- az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

 

- az intézmény szakmai és gazdasági területeinek irányítása,

 

- a belső kontrollrendszer működtetése, ennek érdekében éves ellerzési terv készítése, amelynek végrehajtásáról éves beszámoló készítése a taggyűlés és a tagok szére,

 

- a nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellerzése,

 

- szvétel az egészségügyi struktúra fejlesztésében,

 

- az intézmény és a szervezeti egységek, szakszemélyzet, adminisztrav és technikai személyzet tevékenységének folyamatos értékelése,

 

-  társintézményekkel,  helyi,  területi  é országos  szakmai  szervezetekkel  való kapcsolattartás,

 

- lévente  a  tagönkormányzatok  tájékoztatása  az  intézmény  gazdálkodásáról  és szakmai egészségügyi tevékenységéről, szolgáltatásairól, az azokhoz rendelkezésre álló eszzökről, továbbá az intézményi struktúban tervezett vagy bekövetkező szervezeti és személyi változásokról,

 

- az  intézmény  szervezeti  és  működési  rendje  naprakészségének  biztosítása,  az intézményi SzMSz jóváhagyásra való előterjesztése a tagönkormányzatok felé,

 

- a jogszabályban előírt közzétételi telezettségek folyamatos teljesítése,

 

- a minőségirányítási rendszer működtetése,

 

- az ügyiratkezelés irányítása és ellerzése,

 

- a ztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi

CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti adatok zzététele.

 

 

9.  Munkabér:  Az  ügyvezető  igazgató  munkabérét  a  taggyűlés  állapítja  meg.    A taggyűlés döntéséhez a tagok előzetes javaslata (képviselő-testületi határozatok) szükségesek.

 

 

10. Pálzati feltételek:

 

A gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében krt pályázat szletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet, továbbá a Mt., illetve a Kft. társasági szerződése figyelembe vételével:


 

 

- (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség,

 

- mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,

 

- legalább ötéves szakinyú vezetői gyakorlat,

 

- büntetlen előélet,

 

- cselekvőképesség,

 

- felhasználói szintű számítógépes ismeret,

 

- a vagyonnyilatkozat tételi telezettség annak esedékességekor törté teljesítése (a pályázónak a munkaviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

 

 

11. A pálzat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

- végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai,

 

- a pályázó személy adatait tartalmazó szletes, nyképes szakmai önéletrajz,

 

- motivációs levél,

 

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre élő és a fenntartói stratégiai lok megvalósulását lzó fejlesztési elképzeléseket,

 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erlcsi bizonyítvány,

 

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

 

- nyilatkozat,  hogy  hozzájárul  a  teljes  pályázati  anyagának  a  véleményezők és  a döntéshozók szére törté sokszorosításához, továbbításához,

 

- a pályázati feltételként előírt szakinyú vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása,

 

- idegen nyelv ismeretét igazoló okirat hitelesített másolata (nyelvismeret esetén),

 

- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi telezettség vállalásáról,

 

- orvosi igazolás a munkakör betöltésére való alkalmasságról.

 

 

 

12. A pálzat elbírálásánál előnyt jelent:

 

- gyógyintézetben, rházban szerzett vezetői vagy szakmai tapasztalat,

 

- orvosi szakvizsga megléte,

 

- idegen nyelv ismerete és annak igazolása,

 

- válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,

 

- széleskörű informatikai ismeretek,

 

- gazdasági társaságok működésében, működtetésében szerzett vezetői tapasztalat.


 

 

 

13. A pálzat benyújtásának határideje:

 

 

A pályázati felhívásnak a Kft. honlapján törté zzétételét követő 60. nap.

 

 

14. A pálzati kiírás közzétételének helye:

 

 

A pályázati  felhívás   a  társaság  taggyűlési  határozatának felhatalmazása alapján megjelenik

- a társaság és a tagönkormányzatok honlapján,

 

- a www.ercsirendelo.hu internetes oldalon,

 

- a Fejér Megyei Hírlapban és legalább egy országos napilapban,

 

- Fejér megyei gyógyintézetek (rházak, szakrendelők) honlapjain.

 

 

 

15. A pálzatok benyújtásának módja:

 

 

 

Postai úton, a pályázatnak a Ercsi ros Önkormányzat, 2451 Ercsi Fő u. 20.

 

címre törté megldésével.

A borítékon fel kell tüntetni a pályázat tárgyát: ügyvezető igazgatói pályázat, Ercsi

Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi zpont zhasz Nonprofit Kft.

 

16. A     pálzattal      kapcsolatban      érdeklődni     lehet      elektronikus     úton:      a polghivatal@ercsi.hu e-mail címen.

 

 

17. A pálzat elbírálásának módja, rendje:

 

 

A gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési vetelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében krt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetői beosztások pályázati eljás son tölthetők be.

A  társaság  taggyűlési  határozatának  felhatalmazása  alapján  a  pályázati  eljárás lefolytatásáért felelős személy Ercsi Város Önkormányzat polgármestere.

A  pályázatokat  a  tagönkormányzatok  adott  feladatrben  érintett  bizottságai  és képviselő-testületei véleményezik, majd a Kft. taggyűlése dönt.

 

 

18. A pálzat elbírálásának határideje:

 

 

A taggyűlés a pályázati határi lejártát követő 30 napon belül dönt a munkaviszony

(ügyvezető igazgatói megbízás) létesítéséről.

 

Módosítás dátuma: 2018. január 29. hétfő, 16:05
 
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2016. január 27. szerda, 19:31

 

 

 

 

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS

 

A VELENCEI-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FOGLALKOZTATÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATA

 

Intézményünk támogatást nyert a TÁMOP-6.2.4.B-12/2 azonosító jelű, „Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés” című pályázat kiírásán szakorvosok bértámogatására „A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. foglalkoztatást támogató pályázata” című, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0016 azonosító jelű beadványával. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 37,2 millió Ft volt 100 % támogatási intenzitással.

 

A támogatott szervezet a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (2481 Velence, Balatoni út 65.) volt. A pályázat által támogatott szerződéses időtartam hossza 19 hónapig tartott, a megvalósítás időszaka 2014. május 01. – 2015. november 29. közé esett. A pályázat által támogatott szakmák az Általános sebészet, Szemészet, Bőrgyógyászat, Ortopédia, Reumatológia, Pszichiátria, Kardiológia, Ultrahang, Röntgendiagnosztika, Nappali kórházi ellátás voltak.

 

A projekt az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.

 

 

 

További információ kérhető:

 

22/589-515

www.velenceszakrendelo.hu

 

 

Módosítás dátuma: 2016. január 27. szerda, 19:49
 
Európai Melanoma Nap Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2014. április 09. szerda, 09:15

 Európai Melanoma Nap


 

Az Európai Melanoma Naphoz kapcsolódóan az idén másodszor kerül megrendezésre a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetben bőrgyógyászati szűrőprogram, szinkronban sok Európai ország bőrgyógyászati és onkológiai centrumával.

A szűrés ideje 2014. május 6. (9 órától 12:30 óra között).

Bejelentkezni lehet a Rendelőintézet telefonszámán, avagy személyesen a szakrendelő recepcióján.

Cím: Velencei Szakorvosi Rendelőintézet 2481 Velence, Balatoni u. 65.

A szűrővizsgálatokat végzi: Dr. Hernádi Mária bőrgyógyász-kozmetológus-venerológus szakorvos, Magán Mónika és Rozmus Zsuzsanna bőrgyógyászati asszisztensek közreműködésével.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

 


Dr. Ferencz Péter

ügyvezető igazgató


 

 


Módosítás dátuma: 2014. április 10. csütörtök, 13:58
 
Országos Melanoma Nap Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2013. május 07. kedd, 11:23

Bőrgyógyászati szűrés a Szakorvosi Rendelőintézetben

 

A rosszindulatú bőrdaganatok, köztük a festéksejtekből kiinduló melanoma-malignum gyakorisága fokozatosan, évente 3 %-kal növekszik.  A betegek száma az elmúlt 20 év során több mint duplájára emelkedett. Napjainkban átlagosan minden 70. emberben alakul ki melanoma. Előzetes becslések szerint néhány éven belül 50 közül 1 esetben diagnosztizálják majd a betegséget. Életmódunk változása – a több és erősebb napsugárzás, rendszeres szolárium használat – jelentősen növelheti e bőrdaganat kialakulásának kockázatát

A bőrdaganatok, így a melanoma is az egyik legegyszerűbben felfedezhető, korai stádiumban kiszűrhető és ebben az esetben jól gyógyítható daganat.

A Magyar Bőrgyógyászati Társaság Onkodermatológiai Szekciója más Európai országokhoz csatlakozva 2009 óta szervez május elején „Országos Melanoma Napot”. Ezen a napon az országban számos helyszínén ingyenes bőrdaganat szűrést és a megelőzésben fontos szerepet játszó korszerű fényvédelemmel kapcsolatos anyajegy-tanácsadást tartanak.

Az Országos Melanoma Nap helyi rendezvényeként,

a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetben  

Dr. Hernádi Mária bőrgyógyász főorvos

2013. május 14-én 9:00-től 12:30-ig ingyenes szűrővizsgálatot tart.

A vizsgálatra jelentkezni a Recepción történő helybiztosítással lehet. (22/589-515).

 

 

                                                                                          Dr. Ferencz Péter

                                                                    ügyvezető

Módosítás dátuma: 2014. április 14. hétfő, 08:03
 
Gégészeti eszközbeszerzés Nyomtatás E-mail
Írta: admin   
2013. május 07. kedd, 11:22

Rendelőintézeti fejlesztés

 

A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet Fül-orr-gégészeti szakrendelésén az utóbbi időben egyre nagyobb számban látunk el gyermekeket. A gyermekek vizsgálatát nagymértékben megkönnyítené, a rendelőben rendelkezésre álló korszerű vizsgálóeszköz az un. „laringo-faringoszkóp” bővítése egy 70 fokos nézésirányú modullal. Ez a modul könnyebbé, gyorsabbá és egyszerűbbé tenné a gyermekek fül-orr-gégészeti vizsgálatát, különösen a torok és a hangszálak látótérbe hozását.

Mivel Rendelőintézetünk egészségbiztosítási finanszírozása műszerfejlesztésre nem fordítható ezért kérjük a térségünkben működő vállalkozásokat és az itt élő magánszemélyeket, hogy az eszközbeszerzésben legyenek segítségünkre.

A LUT (német) gyártmányú laringo-faringoszkóp 70 fokos nézésirányú modulja 700.000.-Ft-ba kerül. A Velencéért Közalapítvány 11736082-20054104 számú számlájára lehet támogatói befizetéseket tenni, „gégészeti eszközfejlesztés” megjelöléssel.

Támogatóinknak a Rendelőintézetünk Fül – Orr - Gégészeti szakrendelője mellett elhelyezett tablón, névszerinti megjelöléssel is szeretnénk majd köszönetet mondani.

                                                                                             

 

                                                                                             

                                                                                              Dr. Ferencz Péter

                                                                                                   ügyvezető

Módosítás dátuma: 2013. május 07. kedd, 11:32
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 4